Duhovna obnova za prijateljice sv. Anđele u Rovinju

U samostanu sestara uršulinki u Rovinju, 12.-14. travnja 2013. godine održana je Duhovna obnova za prijateljice sv. AnÄ‘ele. Sudjelovale su prijateljice  iz Zagreba, (Utrine, Dugave, Župa sv Petra – Vlaška, Gračani) i Rovinja.
U temu »Duh sveti u našem svagdašnjem životu« kroz prijepodnevna i poslijepodnevna izlaganja  u Pastoralnom centru Don Bosco, prijateljice je uvodila  s. Bogoljuba Cifrek, velika poznavateljica života i rada sv. AnÄ‘ele, utemeljiteljice sestara uršulinki. O ukupnoj organizaciji brigu je vodila s. Andreja Dujić, uz pomoć sestara iz zajednice u Rovinju i prijateljica sv AnÄ‘ele.
Nakon svakog izlaganja slijedila je meditacija i osobna molitva, a potom rad po skupinama i na kraju zajednički susret tijekom kojega je svaka mogla iznijeti riječi koje su dirnule srce svake pojedine

Prenosim svoje dojmove s Duhovne obnove:
ÄŒEKAM, ÄŒEZNEM, MOLIM!!!
Bile su to najčešÄ‡e ponavljane riječi prilikom zajedničkog susreta i pojedinačnih osvrta o djelovanju Duha Svetoga u našem životu!
Tko je Duh Sveti u odnosu na Isusa? Po Duhu se proslavio i Otac i Sin. Duh Sveti je najveći plod Isusovog spasenja.
Imamo li strah od patnje? Duh Sveti oduzima strah. Vapimo i molimo!
Ljubav Božja! Ljubav Božju ne možemo razumjeti, ali najveća tajna je ljubiti svoga bližnjega kao samoga sebe.
Ljudi koji trpe, a ne prikazuju svoje trpljenje, uzalud trpe. Neka ih Duh sveti osposobi i osnaži da ne malakšu.
I sv. AnÄ‘ela kaže: »Budite povezane jedna s drugom vezom ljubavi, cijeneći se i pomažući si, podnoseći se u Isusu Kristu«. »Koliko je važno to jedinstvo i ta sloga! Stoga, želite ju, tražite ju, prigrlite ju, sačuvajte ju svom svojom snagom, jer kažem vam, ostanete li tako sve zajedno srcem ujedinjene, bit ćete kao najtvrÄ‘a stijena ili neosvojiva tvrÄ‘ava protiv svih protivština, i progona, i Ä‘avolskih varki«.
Budimo povezani Duhom Svetim. Intiman odnos s Duhom Svetim daje nam mir, snagu, osvjetljava naš životni put.
Sv. Pavao nas poziva u svojim Poslanicama na povezanost s Duhom Svetim. Duh Sveti se priklanja svakom pojedincu jer smo stvoreni na sliku Božju. Djeca smo Božja.
Isus u posljednjim trenucima svoga života vapi Ocu „Bože moj, Bože moj zašto si me ostavio“ a već sljedeći trenutak  kaže: „Oče, u ruke Tvoje predajem Duh svoj“.

Duh Sveti nam daje darove, a nakon djelovanja Duha Svetoga od nas dolaze plodovi.
U Prvoj Poslanici Korinćanima Sveti Pavao nam kaže:
1.Kor. 12, 4-11
Različiti su dari, a isti Duh; 5i različite službe, a isti Gospodin; 6i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. 7A svakomu se daje očitovanje Duha na korist. 8Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; 9drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; 10drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika. 11A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće“.

U Poslanici Galaćanima Sveti Pavao govori:
Gal 5, 16-25
Oprostiti! Oprostiti sebi, oprostiti drugima.
Oholost – jesmo li oholi?
Ponizimo se. Posvijestimo si poniznost kao krepost.
Kad se prepustimo Duhu Svetom, on će nas poticati na oprost. Praštajmo jedni drugima.
Ljubav Božja razlivena je u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan. Očiti srce da primiš Ljubav Božju!
Uvijek možemo rasti u dobroti, poniznosti, ljubavi, biti strpljiviji, marljiviji.…Duh Sveti će nam pomoći da drugoga prihvatimo onakvim kakav jest.

ŠTO DUH SVETI ŽELI UÄŒINITI U MOM ŽIVOTU?
Papa Ivan XXIII, kojega su od milja zvali Ivan Dobri, 1962. godine, dakle prije 51 godinu, otvorio je II Vatikanski sabor. Molio je tada „Obnovi u našem vremenu Tvoje čudo Duhova“. Mi danas molimo „Obnovi me svojim Duhom“.
Djelovanje Duha Svetoga ukazuje na Isusa, jer nas Duh upućuje u svu Isusovu istinu. Preko Duha prepoznajemo što je Isus učinio za mene/nas.

Sveti Pavao u Poslanici Rimljanima kaže:
Rim 5, 1-8
Duh Sveti želi da ja hodam za njim.
Izbjegavajmo samosažaljenje. Isus je rekao: Ne boj se, ja sam s tobom. Ti pripadaš meni. Duh potvrÄ‘uje našem Duhu da smo Djeca Božja.
Duh Sveti djeluje da molimo na nov način.
Ako se predamo Duhu, naša će molitva dobiti na kvaliteti. Radost ne možemo forsirati. U molitvi Boga slavimo. Zahvaljujemo mu. Slavim Te Bože! Zahvaljujem Ti!
Tada moja molitva postaje više osobna, više usmjerena prema Bogu, a manje prema meni. Molim i gledam u Njega. Boga puštam u svoj život.
Što prije otvorimo vrata Kristu, On će nas, prije zaštititi. Ne bojmo se Krista!
Duh Sveti će nam dati darove: radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrotu, vjernost, blagost, poniznost, poslušnost. Bog nam daje dar da razlikujemo darove Duha Svetoga.

Biblija, Sveta misa, Sakramenti
Naš rast njegujemo tako da doÄ‘emo do toga da bez Svete mise ne možemo, da se redovito ispovijedamo, da redovito čitamo Sveto Pismo. Kao što nam je potrebna hrana za tijelo, tako nam je potrebna hrana za dušu.

Kako možemo primiti Duha Svetoga?
Duh Sveti liječi. Zašto zaboravljamo da je Bog uvijek tu kad je on najbolji liječnik?
U Djelima Apostolskim saznajemo kako Duh silazi na Apostole i oni su tek tada sposobni naviještati EvanÄ‘elje. Tek nakon silaska Duha Svetoga bili su sposobni ići dalje i širiti Božju Riječ.
Sveti Pavao je bio najveći progonitelj kršÄ‡ana. Na putu u Damask doživljava potpuno obraćenje, kada je susreo Isusa živoga i primio snagu Duha. Postaje apostolom naroda.

Dj) 9, 1-19
Dakle, potrebno je moliti da „preko mene“ Bog pomogne drugima.  ÄŒekat ću, kao apostoli, u gradu čeznuti ću i ustrajno moliti dok se i ja ne obučem u Silu odozgo. Bog se neće oglušiti na glas moga vapaja.

DUH SVETI U ŽIVOTU I DJELOVANJU SVETE ANĐELE
Tu mudrost života s Duhom Svetim i u Duhu Svetom, imala je sv. AnÄ‘ela. Ona u poglavlju o poslušnosti kaže da treba slušati roditelje, crkvene i državne poglavare, a „nadasve: slušati savjete i nadahnuća koja nam neprestano šalje u srce Duh Sveti, čiji glas to jasnije čujemo što imamo pročišÄ‡eniju i istančaniju savjest. (t. 14-16) U uvodu u Spomene ona svoje kćeri pozdravlja ovako: „Snaga i prava utjeha Duha Svetoga bila sa svima vama, da biste mogle snažno i vjerno poduprijeti i izvršiti pothvat koji vam je povjeren“ (t. 3,4). Pa iako drugdje ne spominje Duha Svetoga izričito, On je prisutan u svakoj njezinoj molbi, preporuci, zahtjevu, koje stavlja pred svoje kćeri. Govori iz vlastitog iskustva s Duhom Svetim koji je u njezinom životu imao veoma veliku ulogu. Znamo kako je lijepo djetinjstvo imala uz roditelje i sestru i braću, ali znamo i to da je vrlo rano ostala bez majke, oca i na kraju bez sestre, morala preuzeti odgovornost za mlaÄ‘ega brata i donositi sudbonosne odluke. Bez Duha Svetoga bi to bio promašen i jadan život. Kad govori o pravoj utjesi Duha Svetoga, ona govori ono što je sama iskusila. Kada gledamo njezin život i djelo, njezinu molitvu, njezine odnose, smijemo sa sigurnošÄ‡u reći da je AnÄ‘ela bila osoba ispunjena Duhom Svetim. Ona u svojoj molitvi moli za oproštenje grijeha svojih roditelja, roÄ‘aka i cijeloga svijeta. Svoje srce vidi kao puno opačina i grijeha koje naziva ružnim životinjama. To nisu samo pjesničke slike. AnÄ‘ela nije osoba koja pretjeruje. Ona je samo realna i svjesna svojih slabosti, ne prihvaća da su mali grijesi baš mali. Svaki grijeh je grijeh, svaka laž je velika laž, kaže fra Tadej Vojnović. Mi često ne lažemo riječima, ali zato to činimo svojim djelima, ponašanjem, čak i pogledom…
1.    AnÄ‘ela je svjesna činjenice da svaki grijeh, osobni ili tuÄ‘i, ranjava naše srce, dušu i duh. Zna da se ne smije s time miriti niti puštati da tako ostane. To treba liječiti. Liječnik je Isus. Ranjeni smo i ranjavamo druge. To je uvijek dvosmjerna cesta. Najprije treba izliječiti rane svoga srca, svoga duha i duše, opraštajući onima koji su nas povrijedili. Nije potrebno ići k ljudima i govoriti im o tome da se liječimo od onoga što su nam oni učinili, jer bi se tada moglo dogoditi još nešto gore ako osoba nije sama izliječena ili barem u fazi izlječenja. Sve se može učiniti u duhu, do nogu Isusa Krista raspetoga. On će staviti svoju ruku na svaku našu ranu, na svaki ožiljak koji mu pokažemo i zamolimo ga da to iscijeli. Važno je prije svega svoje srce osloboditi od zamjeranja, ogorčenosti, i nepraštanja. To nije lako, ali je moguće i nasušno potrebno da bismo bile zaista zdrave i upotrebljive za Božji plan.
2.    Tek nakon izlječenja vlastitog srca, možemo liječiti rane koje smo nanijeli drugima. Jednako kao i kod sebe, u duhu ćemo ih moliti za oproštenje i moliti Isusa da On iscijeli sve što smo mi svojim lošim mislima, riječima ili postupcima pokvarili. I za jedan i za drugi korak morat ćemo dugo ostati do nogu Isusa – Liječnika. Svoje rane i rane svojih bližnjih stavljati u rane Isusove.
3.    Nakon toga možemo moliti Duha Svetoga da nas ispuni i vodi prema Božjem planu i Božjoj volji. Ako znamo što je rekao sv. Pavao, da je ljubav Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom, onda srce koje ima rane, ne može zadržati Duha – vodu živu.
4.    AnÄ‘ela je sigurno molila za Duha Svetoga svakoga dana, jer je znala da bez njega ne može izvršiti zadatak koji joj je Otac odredio. Molila je da On u njoj razvije i usavrši darove i sposobnosti koje joj je Otac dao. Iz njezinog se života vidi da je Duh Sveti bio uz nju jer su se pred njom rušili zidovi nevjere i duhovne sljepoće kod ljudi koji su je tražili.
5.    Ona je bila jedno s ljudima, jer je bila jedno s Kristom kojega je primila u Euharistiji, a upravo Duh Sveti čini pretvorbu kruha u tijelo Kristovo i vina u krv Kristovu. Kada se pričestila, Duh Sveti je ostvario u njoj jedinstvo s Kristom. Tada je Krist živio u njoj i ona u Njemu. Duh Sveti je po AnÄ‘eli pokazivao ljudima Isusa Krista. I upravo po Duhu Svetom ona može reći i sebi i svojim prvim kćerima i nama, da je najsigurnije utočište do nogu Isusovih.
6.    Isus nije htio da mi živimo i djelujemo od svoje snage i pameti. Ostavio nam je svoga Duha: „I dok je jednom s njima blagovao, zapovijedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju Obećanje Očevo 'koje čuste od mene': Ivan je krstio vodom , a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim“ (Dj.ap. 1, 4-5). „Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje“ (Dj.ap. 1,8). Već u St. Zavjetu prorok Zaharija kaže: „Ne silom niti snagom, već Duhom mojim, riječ je Jahve nad vojskama“ (Zah 4,6). Kada se prepustimo vodstvu Duha Svetoga, On će nas poticati da slavimo Isusa i stalno opraštamo onima koji  nas znaju povrijediti. Po Duhu Svetom je ljubav Božja razlivena u srcima našim jer On je ta ljubav. Ljubav mora biti vidljiva, baš kao trudnoća. To se ne da sakriti. Tada djelujem kako savjetuje sv. AnÄ‘ela: „...cijenite jedna drugu, jer koliko se više budete cijenile, toliko ćete se više voljeti, a što se više budete voljele, to ćete se više brinuti jedna za drugu i bdjeti jedna nad drugom. I bit će vam nemoguće da jedna drugu ne nosite u srcu i danju i noću, upravo u njemu uklesane sve po redu, jednu po jednu, jer tako radi i postupa prava ljubav“ (Uvod u Spomene, br. 9,10,11).
7.    Možemo i prema ovim AnÄ‘elinim uputama takoÄ‘er vidjeti kako se odnosim prema ljudima oko sebe. Cijenim li svakog čovjeka jer je dijete Božje? Znala je AnÄ‘ela što treba staviti na prvo mjesto. Ako nekoga ne cijenim, ne mogu ga niti voljeti, a kamo li ga upisati, čak uklesati u svoje srce. (U svojoj ću molitvi ići od osobe do osobe za koju znam da je ne cijenim. Pitat ću se zbog čega ju ne cijenim? Možda me je povrijedila i ja joj nisam oprostila, možda mi je antipatična... Ne ostavljaj ništa nedovršeno. Ovdje možeš barem načiniti popis osoba s kojima ćeš u idućim danima dolaziti u svojoj molitvi pred noge Isusa Krista i nećeš odlaziti dok ne riješiš i najmanji spor, dok ne izliječiš i najmanju povredu). Život je pred nama!
8.    Možemo i moramo moliti za ispunjenje Duhom Svetim kako bi naš život i naše svjedočanstvo za Isusa bilo sve iskrenije i sve djelotvornije. A to je ono što Isus očekuje jer nas je zato stavio tu gdje jesmo, dao nam zadatak. Možemo na početku svakog dana reći ovako ili slično: „Duše Boga živoga, ja danas želim živjeti za Isusa. Predajem ti svoje misli, osjećaje, volju, um, usta, uši i oči. Upotrijebi ih za svoju slavu.“ (B. Hinn, str.122.)
9.    U AnÄ‘elinom se životu Duh Sveti jasno očitovao. Ona je ljude liječila svojom riječju, svojom prisutnošÄ‡u, svojim zauzimanjem, svojim prihvaćanjem....Ona se priznaje grešnicom, jer zna da je Bog zauzet za grešne, slabe, bolesne. Već sam taj osjećaj iskrenosti djelo je Duha Svetoga. Ona je potpuno ovisna o Duhu Svetom. Sve što je radila bilo je po Njegovom nadahnuću. On joj je pomagao, osvježavao ju, tješio ju i davao joj odmora do nogu Isusovih.
10.    Duh Sveti čeka da i u tvom životu čini isto. To će te zajedništvo mijenjati, ali ti ga moraš svjesno pozvati u svoj život. Vrijeme je da započnemo živjeti zajedništvo s Duhom Svetim koji je nastanjen u nama i želi nam svjedočiti najvažniju istinu: da smo kćeri Božje, ljubljene u Isusu Kristu, istrgnute iz vlasti tame i prenesene u divno kraljevstvo ljubljenog Očeva Sina. Ali to dostojanstvo moramo priznati svakome čovjeku. Bog ljubi svako svoje stvorenje: „Ni ovdje, ni tamo nitko nije ljepši od mene, jer je Bog, sama ljepota, zaljubljen u mene“, kaže židovska mudrost.
Hvala Ti Bože! Hvala Ti Isuse! Hvala Ti Duše Sveti!

Nada Fofić, prijateljica sv. Anđele, Gračani

OSVRT NA DVODNEVNU DUHOVNU OBNOVU
Tema: DUH SVETI U NAŠOJ SVAGDAŠNJICI
Duhovna obnova se održala na inicijativu Anđelinih prijateljica iz Rovinja pod vodstvom sestre Andreje Dujić. Kao voditeljica pozvana je sestra Bogoljuba Cifrek.
Duhovna obnova održana je 13. i 14. travnja 2013. u kući i vrtu sestara uršulinki u Rovinju, a prisustvovale su 23 AnÄ‘eline prijateljice iz Rovinja, Gračana i Novog Zagreba.
Dvodnevni program je, uz predavanja, sadržavao i odlazak na sv. Misu, grupne radionice, druženje, razgledavanje Rovinja... a odvojeno je i vrijeme za naša osobna promišljanja u suncem okupanom cvjetnjaku sestara uršulinki, i za klanjanje pred križem u maloj kapelici časnih sestara.
Kroz predavanja osvijestile smo važnost Duha Svetoga u našim životima i potrebu da Mu se otvorimo i predamo. Osvrnule smo se na svoj protekli život i zaključile da bez Duha Svetoga ne bismo mogle puno toga iz naše svagdašnjice riješiti i ostvariti. Kroz rečenicu: "NE BOJTE SE!" ispunja se i Isusova rečenica : "NE BOJTE SE JER JA SAM S VAMA!"
Sve smo mi nesavršena bića i svakodnevnu pomoć moramo tražiti u Bogu koji nam nudi bezuvjetnu ljubav i milost jer nas je za Sebe stvorio.
Moliti trebamo stalno, u svakom trenutku,da bi se darovi Duha Svetoga pretvorili u plodove koji će biti prepoznatljivi u našem svakodnevnom življenju vjere. Najveći dar i plod koji možemo dobiti je ljubav .
Kako smo sve mi AnÄ‘eline prijateljice, pronašle smo povezanost sv. AnÄ‘ele i Duha Svetoga u njezinim Spomenima u kojima govori o ljubavi, posvećenosti Bogu, snazi, utjesi "da bi mogle izvršiti pothvat koji nam je povjeren". ..."cijenite sebe i druge"..., uči nas, a ona je sama živjela u Duhu Svetomu, bila je mudra i strpljivo je čekala 60 godina pravi trenutak da osnuje Družbu koja i danas djeluje kroz sestre uršulinke.
Osim što smo osvijestile važnost Duha Svetoga u našem životu, kroz ovo druženje sve smo mi osjetile bliskost i meÄ‘usobnu povezanost kao da se poznajemo već dugo, iako se većina nas tada prvi put srela. Sve smo se složile da je ovo iskustvo veliko bogatstvo za naš osobni rast u vjeri. Zaključile smo da se trebamo još više otvoriti, kako sebi tako i drugima a naročito Duhu Svetome, te da moramo naučiti opraštati sebi i ljudima oko sebe. "TI BOŽE ZNAŠ!" Jer samo On zna što je najbolje za nas i neka po Duhu Svetome učini reda u našem životu.
Znamo da smo nesavršena bića ali uz Božju pomoć i darove Duha Svetoga svi možemo postati bolji pa da nas po našim djelima prepoznaju i razlikuju od drugih (milosrÄ‘e je važnija od žrtve).
Odlučile smo više se moliti Duhu Svetomu, otvoriti svoje unutarnje oči i postati protočne za Božje djelovanje.
Duše Boga živoga, predajem ti sva svoja osjetila, upotrijebi me za Tvoju slavu. Ja želim živjeti za Isusa.
HVALA TI DUŠE SVETI ZA OVO DRUŽENJE!

Pripremile: Orjena Radetić i Vesna Ereš